Valná hromada TJ Dolní Bukovsko

12.06.2021

Valná hromada TJ Dolní Bukovsko

V sobotu 12. 6. 2021 se uskutečnila výroční schůze TJ Dolní Bukovsko. Úvodního slova se ujal pan Mgr. J. Kapinus a tím zahájil schůzi. Následně seznámil zúčastněné s programem. Poté předal slovo předsedkyni Mgr. M. Zahradníkové. Ta přítomné seznámila s událostmi z roku 2020 a zároveň již z probíhajícího roku 2021. Také poděkovala všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří se účastní akcí a určitou měrou se podílí na jejich organizaci. Na závěr přednesla návrh o změnách ve stanovách TJ. Tyto změny se týkaly orgánů TJ (funkční období výkonného výboru a předsedy, přesný počet členů ve výkonném výboru, svolání valné hromady), možnosti zplnomocnění dalšího člena TJ k vybraným úkonům a možnosti odvolání vyloučeného člena.

Paní T. Kořínková seznámila přítomné s hospodařením TJ v roce 2020. Paní H. Kliková s paní H. Pourovou zpracovaly revizi hospodaření TJ.

Tento rok se volil nový výkonný výbor. Navrženými kandidáty byli stávající členové výkonného výboru TJ. Na valné hromadě byla možnost navrhnout i jiného kandidáta do výkonného výboru. Nikdo takový nebyl navržen, a tak na volební období 2021-2026 byl zvolen staronový výkonný výbor ve složení F. Hruška, T. Kořínková, M. Koutský, P. Malecha, Bc. J. Matoušek, Bc. H. Pourová, Mgr. A. Šubrtová, Mgr. M. Zahradníková, P. Zahradník.  

Na závěr proběhla diskuze, do které přednesli své příspěvky pan S. Klika ml. (hasiči), P. Malecha (obec), J. Matoušek (mládež), M. Koutský (tenis), pan J. Mach ml. (umělá tráva), H. Pourová ml. (organizace akcí TJ) a další.

Valná hromada jednohlasně odsouhlasila dodatečné schválení úkonů výkonného výboru v období 24. 2. – 12. 6. 2021, změnu stanov TJ, zprávu předsedy TJ, pokladníka TJ, revizní komise, volební a návrhové komise. Dále ukládá do měsíce svolat nový výkonný výbor a zvolit nové vedení a vybrat členské příspěvky.

Placení členských příspěvků zůstává stejné jako minulý rok: děti 500 Kč; dospělí 500 Kč; senioři 100 Kč; fotbalisti (muži), vedoucí mužstva, trenér, předseda 1000 Kč.
Příspěvky na rok 2021 je možné uhradit na číslo účtu: 564486309/0800.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena TJ + rok narození.


Veškeré dění v TJ můžete sledovat na vývěsní tabuli, stránkách TJ a v Bukovském zpravodaji.