Výklad Daniel Viduna

16.02.2021

Vážení,

v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 14. 02. 2021 č. 126 (dále jen „Usnesení 126“), č. 127 (dále jen „Usnesení 127“) a č. 139 (dále jen „Usnesení 139“) si tímto dovoluji sdělit své stanovisko ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s. 

Usnesením vlády ze dne 14. 02. 2021 č. 125 byl na území ČR vyhlášen nouzový stav. V návaznosti na toto usnesení pak byla vydána série krizových opatření. 

Na základě Usnesení 127 došlo s účinností ode dne 15. 02. 2021 do 00:00 hod. do dne 28. 02. 2021 do 23:59 hod. k zákazu volného pohybu osob, přičemž ve ke sportu pak opětovně došlo k téměř úplnému zákazu sportovní činnosti s výjimkou profesionálních sportovců a ostatní sportovní činnosti v přírodě, parku či na venkovních sportovištích v maximálním počtu 2 osob (s výjimkou členů jedné domácnosti). 

Dle čl. II Usnesení 127 je tedy zakázán volný pohyb osob na území ČR s určitými výjimkami. Z hlediska sportu jsou pak významné následující výjimky: 

 • Profi sport: cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné obdobné činnosti, dále pak explicitně povolené sportovní akce a soutěže ze strany Ministerstva zdravotnictví;
 • Všechen sport: cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích;

Současně se pak dle čl. III Usnesení 127 nařizuje: 

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II tohoto usnesení (viz předchozí odstavec), 
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou 
  • členů domácnosti, 
  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele (profi sport), 
  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost (profi sport), a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.  

Nově pak Usnesení 127 umožňuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob: 

 • každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
 • osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 • každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny
 • že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu.

Ze shora uvedeného je tedy zřejmé, že výše uvedená omezující opatření se týkají pouze zasedání orgánů, při kterém bude na jednom místě více než 10 osob. Pro případ voleb orgánů pak navíc neplatí horní limit 50 osob. Vedle již obecně zavedených povinností (ochrany dýchacích cest a rozestupů 2 metry) je pro účely těchto zasedání orgánů zavedena povinnost testování jednotlivých účastníků, a to antigenním nebo PCR testem, který nesmí být starší 3 dnů.